PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz z siedzibą w miejscowości Biała Woda 46, 16-402 Suwałki informuje, że zawarło umowę nr POPW.01.05.00-20-0028/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na
finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w
zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały
wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Biała Woda
Wartość projektu: 303.756,54 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 303.756,54 PLN